Konsumentförtroendet ökar

Både Consumer Confidence och Michigan-indexet visar på fortsatt ökat förtroende hos amerikanska konsumenter när det gäller den egna ekonomins utveckling liksom den allmänna ekonomiska utvecklingen. Ökningen är högre än de prognoser som ekonomerna själva gjort. Det är en ihållande trend och bör ses som en förändrad värdering som bör hålla i sig och därmed hålla ekonomin uppe trots höjda råvaru- och oljepriser. Gissningsvis är det fr a den progressiva arbetsmarknadspolitiken som Bush-administrationen genomfört och FED:s räntepolitik som skapar känslan av positivism hos amerikanska konsumenter.
Svenska HUI prognosticerar dock en inbromsning för den svenska konjunkturen och lägger sin BNP-siffra på 2,4 %. Svensk ekonomi är mindre beroende av konsumentdelen och mer beroende av exporten vilket gör att den påverkas mer av förändringar i råvaru- och oljepriserna, vilket också visar sig i att inköpsindex sänktes och det finns en tendens för att svenska ekonomi svalnar. Dock ser fr a detaljhandeln ökad försäljning och bostadspriserna ökar fortfarande i vissa regioner tack vare den fortsatt låga räntenivån.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *