Tendenser

Marknadsräntorna föll och kronan försvagades efter statistiken från SCB, som visade att konsumentpriserna minskade mer än förväntat i januari samtidigt som arbetslösheten ökade mer än vad marknaden väntat sig. (di.se)

Den öppna arbetslösheten steg till 6,3 procent i januari jämfört med 5,4 procent i december, enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU).
Enligt SME Direkts prognosenkät väntades en arbetslöshetsnivå på 5,7 procent. (di.se)

Konsumentpriserna sjönk 0,8 procent i januari jämfört med månaden före, enligt SCB. Jämfört med motsvarande månad 2005 steg KPI 0,6 procent. (di.se)

Sjukfrånvaron minskade 0,6 procentenheter, till 3,9 procent av antalet anställda, under fjärde kvartalet 2005, jämfört med motsvarande kvartalet året före. Sjukfrånvaron inom privat sektor var 3,4 procent, ned 0,6 procentenheter jämfört med samma kvartal 2004. Inom kommunal sektor var sjukfrånvaron 5,5 procent, en minskning med 0,4 procentenheter. Inom landstingssektorn uppgick sjukfrånvaron till 4,6 procent, en minskning med 1,0 procentenheter jämfört med fjärde kvartalet 2004. Sjukfrånvaron inom den statliga sektorn minskade 0,5 procentenheter till 2,6 procent under det fjärde kvartalet.

Prisutvecklingen i svensk ekonomi uppvisar ett allt mer extremt beteende. Tillväxten är stark, svagare krona drar upp priserna på importerade varor och råvaruboomen höjer inköpskostnaderna för tillverkningsindustrin. Ändå orkar inte inflationen ens upp över 1 procent. (di.se)

För första gången i historien halkar männen efter i samhällsutvecklingen. De får sämre betyg än kvinnor, de vill inte gärna flytta från hemorten och de avstår oftare från att plugga vidare. En avgrund växer fram mellan storstädernas unga flexibla kvinnor och de unga män som blev kvar på bruksorten. (di.se)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *